Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen de advocaten van Delfshaven Advocaten en hun cliënten. Derden kunnen geen aanspraak maken op deze voorwaarden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het advocatenkantoor en de aldaar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met de door het advocatenkantoor verschuldigde eigen risico.
 2. Op verzoek kan inzage in de verzekeringspolis worden verkregen.


Artikel 3: Rol van de advocaat

 1. De advocaat dient de regels van zijn beroepsgroep te respecteren.
 2. De advocaat zal zich ten behoeve van de cliënt binnen de grenzen van de wet en die regels zo gedienstig mogelijk opstellen.
 3. De advocaat is echter leidend in de door cliënt te voeren procedures en te ondernemen stappen.
 4. De cliënt kan op generlei wijze de advocaat dwingen stappen te ondernemen tegen de wil van de advocaat.
 5. De advocaat is gebonden aan de wet en de regels van de advocatuur, zijnde de Gedragsregels, de verordeningen en de richtlijnen van de Orde van Advocaten.
 6. De advocaat garandeert de cliënt een absolute geheimhouding en enkel na goedkeuring van de cliënt of na anders na consultatie van de Deken van de Orde van Advocaten kan hiervan worden afgeweken.


Artikel 4: Opdrachten

 1. Deze algemene voorwaarden worden indien gewenst verstrekt bij de opdrachtbevestiging.
 2. In de opdrachtbevestiging worden de nadere details van de opdracht vastgelegd en de relatie advocaat en cliënt bevestigd. In ieder geval worden prijsafspraken en taakomschrijving afdoende transparant verwoord in de opdrachtbevestiging. Er wordt ook aangegeven of verwacht wordt dat cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien er een conflict zou ontstaan tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, gaat de tekst van de opdrachtbevestiging voor.
 3. De advocaat zal zijn uiterste best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Hoe groot of hoe klein de kans ook is, er bestaat altijd een risico op verlies en een daarbij horende proceskostenveroordeling die voor risico en rekening van de cliënt komt.


Artikel 5: Reikwijdte en volmacht

 1. De advocaat legt in de opdrachtbevestiging de reikwijdte vast van de opdracht, begin en einde voor zover mogelijk, en het doel en de voorwaarden op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat aan de opdracht is voldaan.
 2. Zolang de cliënt de opdrachtbevestiging niet weerspreekt, wordt ervan uitgegaan dat die omschrijving de juiste grenzen stelt. Bij twijfel kan nog worden teruggevallen op de aantekeningen die de advocaat heeft gemaakt en bewaard bij het dossier.
 3. De advocaat wordt geacht door de cliënt in de ruimste zin des woord te zijn gemachtigd om alle belangen binnen de beschreven opdracht namens en voor de cliënt te behartigen, zonder daarvoor steeds opnieuw schriftelijke toestemming voor te hoeven vragen. Wel zal de advocaat zoveel als mogelijk de cliënt vooraf informeren over de te nemen stappen en dit door te spreken. Indien spoed dit vereist kan worden volstaan met het kort nadien versturen van de processtukken.
 4. De volmacht strekt ook tot het inschakelen van derden ten behoeve van de in de opdracht vallende werkzaamheden. Indien het inschakelen van derden ook kosten met zich meebrengt, dient de cliënt hiervan van te voren op de hoogte te zijn gebracht. Alle kosten zijn immers voor de cliënt tenzij expliciet anders is afgesproken.
 5. Voor de advocaat geldt een identificatieplicht. Delfshaven Advocaten is verplicht het nummer van het identificatiebewijs te noteren.
 6. Delfshaven Advocaten respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG"). Voor de verdere uitwerking van het privacybeleid verwijzen wij naar onze website.


Artikel 6: Wijziging en einde opdracht

 1. Indien de cliënt een wijziging wil van de opdracht, dient zulks schriftelijk te worden aangegeven, en zal de advocaat een nieuwe omschrijving aan de cliënt sturen. Die nieuwe omschrijving geldt dan als wijziging/aanvulling van de oorspronkelijke opdracht.
 2. Het staat de cliënt steeds vrij om zonder nadere motivering voor een andere advocaat te kiezen en de opdracht te beëindigen. Wel dient de cliënt dan alle nog openstaande bedragen per omgaande te betalen, dan wel daarvoor een betalingsregeling te treffen.
 3. Indien een advocaat van mening is dat hij niet meer vrij is om de cliënt bij te staan, dan wel om andere hem moverende redenen zich niet meer in staat acht de cliënt de beste kwaliteit aan rechtsbijstand te verlenen, mag de advocaat de opdracht ook schriftelijk gemotiveerd opzeggen. In geval er reeds een procedure met verplichte procesvertegenwoordiging aanhangig is, zal in goed onderling overleg moeten worden bekeken hoe eventueel een andere advocaat de opdracht kan overnemen.


Artikel 7: Informatie tussen advocaat en cliënt

 1. Zowel de advocaat als de cliënt dienen elkander over alle relevante ontwikkelingen op de hoogte te houden. De advocaat kan alleen handelen op basis van de informatie die hij van de cliënt krijgt. De advocaat stuurt van alle processtukken en alle andere relevante correspondentie een kopie aan de cliënt. Indien mogelijk gaat dit per e-mail.
 2. Indien de cliënt dat wil kan hij één keer per dossier kosteloos een extra (digitale) kopie van zijn dossier krijgen. Iedere daaropvolgende kopie zal tegen kostprijs (waaronder de gespendeerde tijd voor het maken van een kopie) worden verstrekt.


Artikel 8: Financiële afspraken

 1. De werkzaamheden kunnen op basis van (deels) door de overheid gefinancierde rechtsbijstand worden gedaan, dan wel op betalende basis. Dit is afhankelijkheid van de hoogte van het inkomen en zal met cliënt worden besproken. Aan het begin van de opdracht dient daartoe een keuze te worden gemaakt en zal ook een inschatting worden gemaakt van de kosten. Wanneer er op betalende basis wordt gewerkt kan er gekozen worden voor een uurtarief, dan wel een zaakstarief.
 2. Bij een uurtarief wordt in principe een voorschot verlangd en zal maandelijks (of zo vaak als noodzakelijk) worden gedeclareerd. Het voorschot wordt pas bij de eindfactuur verrekend, tussentijdse facturen dienen derhalve steeds ten volle te worden voldaan. Bij een zaakstarief geldt dat het gehele bedrag in één keer en van te voren dient te worden voldaan tenzij dat expliciet anders is afgesproken.
 3. Bij een beroep op de gefinancierde rechtsbijstand (www.rvr.org) zal de cliënt de geschatte eigen bijdrage terstond moeten voldoen. Bij het niet voldoen ervan is de advocaat vrij om alsnog de zaak te weigeren en de toevoeging rechtsbijstand te doen intrekken.
 4. Indien de verleende toevoeging rechtsbijstand om welke reden dan ook wordt ingetrokken, dient de cliënt alsnog de kosten rechtsbijstand te vergoeden, maar dit zal geschieden aan de hand van de regels van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de toevoeging vanwege vermogen of inkomen wordt ingetrokken, zal een nieuwe prijsafspraak gemaakt moeten worden, die niet lager zal zijn dan de voorheen te verwachten vergoeding zoals die middels toevoeging zou worden verkregen. Indien de toevoeging wordt ingetrokken vanwege bereik of een andere door de advocaat in te schatten reden, zal de nieuwe prijsafspraak niet liggen onder de normaliter verschuldigde eigen bijdrage.
 5. De cliënt is gehouden om alle kosten die namens hem worden gemaakt te voldoen. De advocaat dient de cliënt zo nauwkeurig mogelijk en bij voorkeur ruim van te voren over die kosten te informeren. Het door cliënt niet voldoen aan de financiële verplichtingen geeft de advocaat het recht om de opdracht te beëindigen, met inachtneming van alle zorgvuldigheid waartoe de wet hem verplicht.
 6. Alle betalingen dienen per bank te worden voldaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld indien iemand geen bankrekening heeft, kan een contante betaling worden geaccepteerd. De advocaat mag per jaar maximaal 5000 euro aan contanten van dezelfde cliënt aanvaarden.
 7. De standaardbetalingstermijn is 14 dagen, tenzij expliciet anders vermeld.
 8. Indien de cliënt de betalingstermijn niet respecteert, is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en de eventuele incassokosten indien het op een incassoprocedure aankomt. De cliënt hoeft maar één keer aangemaand te worden alvorens de incasso aan de rechter kan worden voorgelegd.


Artikel 9: Derdengelden

 1. Het kantoor maakt gebruik van een stichting derdengelden. Daarop kunnen gelden die niet bedoeld zijn voor het kantoor gestort worden om vandaar uit weer door te storten, mits voldaan aan alle toestemmingsvereisten.
 2. Een advocaat kan met de cliënt schriftelijk overeenkomen dat de derdengelden worden aangewend ter voldoening van een eigen specifieke declaratie, waarbij het factuurbedrag expliciet dient te worden genoemd.
 3. De rente over het bedrag komt niet eerder aan cliënt toe dan nadat het geld acht dagen op de rekening heeft gestaan en na aftrek van de gemaakte bankkosten en 0,25% kostenvergoeding (¼ procent x {(aantal depot – 8) : 365 } x de hoofdsom).


Artikel 9: Geschillen

 1. Bij geschillen tussen cliënt en zijn advocaat dient in eerste instantie de advocaat te worden benaderd.
 2. Indien een geschil tussen cliënt en advocaat blijft bestaan, kan een klacht worden ingediend conform de kantoorklachtenregeling. Een klacht dient uiterlijk binnen één jaar na het voordoen van het geschil ingediend te worden.
 3. Als de klacht een tuchtrechtelijke aangelegenheid betreft, kan na het doorlopen van de interne klachtenregeling een klacht worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is.
 4. Iedere claim tot het vergoeden van schade of kosten zal daarenboven ook worden doorgeleid aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Artikel 10: Archivering

 1. Na het einde van de opdracht wordt het dossier van die opdracht nog vijf jaar bewaard. Alle originele stukken zijn reeds aan de cliënt toegestuurd voor zover het proces dat toeliet. Mochten er zich nog originele stukken op kantoor bevinden na afloop, dan zal de cliënt worden gevraagd deze te komen ophalen binnen 1 maand na einde van de opdracht.
 2. Originele stukken van het proces, waaronder bewijsmiddelen, dienen door de cliënt te worden bewaard voor zover gewenst. De advocaat noch het kantoor hebben hiertoe enige bewaarplicht. Binnen vijf jaar na het einde van de opdracht kan de cliënt een kopie van het hele dossier opvragen tegen kostprijs (waaronder de gespendeerde tijd voor het maken van een kopie).


Artikel 11: Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en de opdracht is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. De cliënt zal dan de keuze krijgen de nieuwe voorwaarden te accepteren, of de oude reeds eerder wel geaccepteerde voorwaarden te laten blijven gelden.
 3. Bij conflict tussen versies van de algemene voorwaarden, is de laatst overeengekomen versie bindend. Bij een conflict tussen versies op de website en andere bronnen, is de versie zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel geldend.